Obec Plaveč
ObecPlaveč

Vítejte na oficiálních stránkách obce Plaveč

Působnost úřadu

Informace o působnosti úřadu a obce

Rámec rozvoje

Samostatná působnost:

 • zajišťuje projektovou připravenost vybraných investičních akcí
 • připravuje podklady a vyhlašuje výběrová řízení na zajišťování projektové dokumentace a na dodavatele staveb financovaných obcí
 • připravuje smlouvy o sdružení finančních prostředků pro realizaci staveb
 • vykonává činnost správce místních komunikací, vykonává povinnosti a práva vlastníka místních komunikací
 • zajišťuje smluvně čištění komunikací a veřejných prostranství včetně kontroly poskytovaných služeb
 • připravuje obecně závazné vyhlášky
 • vykonává činnost správce pozemků ve vlastnictví obce, zejména: zajšťuje pronájmy, prodeje, nákupy a směny pozemků dle příslušných usnesení orgánů obce
 • vykonává povinnosti a práva vlastníka pozemků
 • podává přiznání k dani z převodu nemovitostí /pozemků/
 • předává stavebnímu úřadu podněty k přestupkovému řízení
 • seznamuje veřejnost s problémy a tendencemi výstavby a přestavby obce (případně i okolí)

Související předpisy:

 • zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění

Rámec organizační

Přenesená působnost:

 • vykonává vidimaci a legalizaci

Samostatná působnost:

 • materiálně a technicky zabezpečuje místní referendum
 • zabezpečuje záležitosti ve věcech znaku obce
 • přijímá hlášení občanů o ztrátách a nálezech, uschovává a navrací
 • podává zprávy o pověsti občanů soudním orgánům
 • zabezpečuje pokladní službu úřadu (pokladna příjmů a výdajů)
 • vede evidenci smluv
 • ukládá sbírky zákonů
 • vede personální a mzdovou agendu pro zaměstnance obce
 • vede archiv úřadu
 • zabezpečuje informační službu na úřadě, spravuje úřední desku, v souladu s obecně závaznými a interními předpisy zajišťuje vyvěšení požadovaných údajů
 • zabezpečuje správu budov a inventáře úřadu, zajišťuje provoz, údržbu, otop, úklid a ochranu objektů
 • rozhoduje o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce týkajících se užívání movitého majetku
 • zabezpečuje chod počítačové sítě, její údržbu a obnovu

Související předpisy:

 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
 • zákon č. 55/1976 Sb., o rodném čísle
 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu...., v platném znění
 • zákon č. 500/2004 Sb., správním řád
 • zákon č. 545/1992 Sb., o Sbírce zákonů ČR
 • zákon č. 298/1992 Sb., o místním referendu
 • zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do parlamentu ČR
 • zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů
 • zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
 • zákon č. 143/1992 Sb., z. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, v platném znění
 • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění
 • zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, v platném znění
 • zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, v platném znění
 • zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění
 • zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, v platném znění
 • zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků a o změně některých zákonů
 • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
 • nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, v platném znění
 • nařízení vlády č. 358/2000 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění
 • nařízení vlády č 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, v platném znění
 • směrnice MF ze dne 12.února 2002 č.j.: 124/1354/2002, kterou se upravuje postup obcí při financování voleb

Rámec správní

Přenesená působnost:

 V obvodu vlastní obce:

 • vykonává státní správu na úseku evidence obyvatelstva
 • vykonává vidimaci a legalizaci

Samostatná působnost:

 • vede přehled o územním obvodu a hranicích obce, připravuje podklady k návrhu na jejich změny
 • vede přehled o názvech částí obce, ulic, připravuje návrhy na stanovení názvu nebo změny názvu
 • zabezpečuje konání místního referenda

Související předpisy:

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
 • zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, v platném znění
 • zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů /zákon o evidenci obyvatel/, v platném znění
 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu...., v platném znění
 • zákon č. 298/1992 Sb., o místním referendu, v platném znění
 • zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, v platném znění
 • zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, v platném znění
 • zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění
 • zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů /krizový zákon/, v platném znění
 • zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, v platném znění
 • zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění
 • zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění

 

Rámec finanční

Provádí správu poplatku ze psů, poplatků za provozovaný výherní hrací přístroj a správu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, za veřejné prostranství a dalších poplatků, dle obecně závazných předpisů; u poplatků a pokut, které spadají pod režim zákona o správě daní a poplatků, zajišťuje podání návrhů na soudní exekuci.

Samostatná působnost:

   Na úseku rozpočtu, financování, úvěrování:

 • sestavuje návrh souhrnného rozpočtu obce, předkládá jej finančnímu výboru a zastupitelstvu obce k projednání a schválení
 • předkládá finančnímu výboru a zastupitelstvu návrhy na rozpočtová opatření
 • vypracovává pololetní rozbory hospodaření obce, účastní se na rozborech hospodaření příspěvkových organizací založených obcí, tyto rozbory předkládá zastupitelstvu obce, roční rozbory spolu se závěrečným účtem předkládá též zastupitelstvu obce; zajišťuje, aby roční hospodaření obce bylo stanoveným způsobem ověřeno
 • dohlíží na dodržování rozpočtové a finanční kázně, sleduje finanční situaci obce, usměrňuje využívání finančních prostředků, navrhuje potřebná opatření orgánům obce
 • předkládá orgánům obce návrhy úvěrových podmínek v případě nedostatku vlastních finančních prostředků, schválené úvěry realizuje; sleduje stav a pohyb úvěrových prostředků, dohlíží na splátky úvěrů
 • spolupracuje s finančním a kontrolním výborem
 • připravuje obecně závazné vyhlášky a materiály pro jednání orgánů obce ve věci svěřených místních poplatků

 

   Na daňovém úseku:

 • zajišťuje daňové povinnosti vůči správcům daní za Obec Plaveč
   

   Na úseku vedení účetnictví:

 • zajišťuje platební a zúčtovací styk s peněžními ústavy
 • eviduje a sleduje pohyb finančních prostředků na účtech
 • eviduje sdružené prostředky podle sdružovatelů
 • provádí převody finančních prostředků dle dispozic
 • spravuje šekové knížky, příjmové pokladní bloky
 • vede evidenci došlých faktur
 • provádí kontrolu účetních dokladů po formální stránce a předkládá je příkazci ke kontrole věcné správnosti; navrhuje a vydává číselníky v souladu s obecně závaznými předpisy
 • zpracovává účetní doklady na počítači dle platné rozpočtové skladby, zabezpečuje tisk sestav, kontroluje sestavy a výkazy účetní jednotky
 • řídí inventarizaci v účetní jednotce, proúčtovává výsledky inventarizace, kontroluje vypořádání inventurních rozdílů, podílí se na práci likvidační komise
 • eviduje pohledávky a závazky, prokazatelně upomíná dlužníky ze smluvních vztahů, obecně závazných předpisů a následně zajišťuje podání návrhů na soudní exekuci
 • vede o operativní evidenci nájmů za pozemky
 • zabezpečuje objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok

Na kontrolním úseku:

 • spolupracuje s kontrolním výborem, účastní se kontrol

 

Související předpisy:

 • zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění
 • zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění
 • zákon č. 250/2000 Sb., o pravidlech hospodaření územních celků
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ČR
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění
 • zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
 • zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, v platném znění
 • zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí, v platném znění
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
 • zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti ze škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), v platném znění
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • vyhláška č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích, v platném znění
 • vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění
 • vyhláška č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech, rozsahu údajů pro hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávních celků, v platném znění
 • vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví...

 

Rámec školství a kultury

Samostatná působnost:

 • spravuje předškolní zařízení, školská zařízení, zejména tím, že např. zajišťuje údržbu, opravy a investice ve školských zařízeních zřízených obcí
 • s řediteli školských zařízení projednává koncepci rozvoje, požadavky obce na zkvalitnění poskytované péče
 • rozhoduje o přijetí dětí do předškolního zařízení, školní jídelny, pokud počet přihlašovaných dětí přesahuje počet dětí, které lze přijmout
 • rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí ředitele ve věcech správních, uvedených zákonem o státní správě a samosprávě ve školství, pokud se jedná o předškolní zařízení, školská zařízení zřizovaná obcí
 • rozhoduje o přijetí opatření na základě výsledku České školní inspekce v předškolních zařízeních, školských zařízeních, které zřizuje obec
 • zabezpečuje stravování dětí navštěvujících předškolní zařízení, které zřizuje obec
 • napomáhá činnosti zájmových a sportovních organizací a spolků v obci, podporuje jejich činnost v souladu se schváleným rozpočtem
 • zajišťuje konkursní řízení a na základě jeho výsledků navrhuje jmenování a též navrhuje odvolání ředitele předškolních zařízení, školských zařízení, které zřizuje, a to s předchozím souhlasem krajského úřadu
 • projednává s řediteli předškolních zařízení, školských zařízení, které zřídila obec:
  • koncepci rozvoje
  • požadavky obce na zkvalitnění péče poskytované předškolním zařízením, výchovně vzdělávací činnosti předškolních zařízení, škol a školských zařízení a způsob úhrady nákladů zvýšených z tohoto důvodu
 • realizuje úkoly zřizovatele vůči školským zařízením s právní subjektivitou - příspěvkovým organizacím
   

   Kultura:

 • zajišťuje údržbu kulturních památek ve vlastnictví obce
 • realizuje úkoly zřizovatele vůči organizační složce - Místní knihovně Plaveč

 

Související předpisy:

 • zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství v platném znění
 • zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)
 • zákon č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, v platném znění
 • vyhláška č. 108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školních zařízení
 • vyhláška č. 35/1992 Sb., o mateřských školách
 • vyhláška č. 48/1993 Sb., o školním stravování, v platném znění

 

Rámec dopravní

 • spolupodílí se na rozhodnutí ve věcech místních komunikací, např. zařazení, zrušení, změna komunikace, přístup k sousedním nemovitostem
 • navrhuje a spolurozhoduje o dočasném zakázání stání silničních vozidel na místních komunikacích (též osazení značkou)

Související předpisy:

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

Rámec životního prostředí

Přenesená působnost:

 V obvodu vlastní obce:

 • povoluje, s výjimkou území národních parků, kácení dřevin a má oprávnění k pozastavení, omezení nebo zákazu kácení dřevin, ukládá náhradní výsadbu s výjimkou území národních parků

Samostatná působnost:

 • je dotčeným orgánem v územním, stavebním a kolaudačním řízení z hlediska ochrany ovzduší
 • kontroluje, zda právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání využívají systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem
 • kontroluje zda fyzická osoba, která není podnikatelem, se zbavuje odpadu v souladu s tímto zákonem
 • ukládá právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání pokuty za porušení stanovených povinností, stanovuje opatření a lhůty ke zjednání nápravy samostatným rozhodnutím

Související předpisy:

 • zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

 

Rámec majetkový

Samostatná působnost:

 • zajišťuje bytové náhrady dle zvl. předpisů
 • připravuje a realizuje prodej a pronájem bytů, domů, zastavěných v majetku obce v souladu s usneseními orgánů obce, připravuje a realizuje směny a pronájmy nebytových prostor v souladu s usneseními orgánů obce, t.j. zejména:
  • uděluje souhlas k sepsání nájemních smluv
  • uděluje souhlas ke směnám bytů
  • uděluje souhlas k přenechání části bytu k podnájmu
  • řeší spory v bytové oblasti (neoprávněné obsazení bytu, nepovolené pronajímání bytu apod.)
  • připravuje materiály pro jednání orgánů obce
 • účastní se při soudním vystěhování z bytu a exekuce v bytech
 • podává přiznání k dani z převodu nemovitostí (budovy)
 • zajišťuje výpisy z LV pro své potřeby, pozemkové knihy, vklady do katastru nemovitostí, přepisování majetku, provádí vyhledávání majetku obce v katastru nemovitostí a v jiných listinách
 • eviduje nemovitý majetek ve vlastnictví obce
 • připravuje podklady pro řešení soudních majetkových sporů

 

Související předpisy:

 • zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v platném znění
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění
 • zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění
 • zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění
 • zákon č.102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č.509/1991 Sb., kterým se mění a upravuje občanský zákoník, v platném znění
 • zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění
 • zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR /katastrální zákon/, v platném znění
 • zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, v platném znění
 • zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony /zákon o vlastnictví bytů/, v platném znění
 • vyhláška č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů /zákon o oceňování majetku/
 • vyhláška č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon o cenách, v platném znění
 • vyhláška č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon 344/1992 Sb. a 265/1992 Sb., v platném znění

 

Rámec administrace

Samostatná působnost:

 • plní úkoly starosty, místostarosty, zajišťuje provoz a administrativní agendu
 • zabezpečuje příjem došlé pošty a odeslání pošty, podílí se na přípravě dokumentace do archivu
 • ukládá sbírky zákonů
 • vede evidenci obecně závazných předpisů obce, evidenci interních předpisů a podílí se na jejich přípravě
 • zajišťuje informační, publicistické a tiskové vztahy k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům

 

Rámec interního auditu

Samostatná působnost:

V rámci finanční kontroly zjišťuje zda:

 • právní předpisy, přijatá opatření jsou dodržovány
 • zavedený vnitřní kontrolní systém je dostatečně účinný
 • na základě svých zjištění předkládá orgánům obce doporučení ke zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému, k předcházení nebo zmírnění rizik a k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků
 • zpracovává roční zprávu o své činnosti, kterou předkládá orgánům obce
 • zabezpečuje, organizuje a řídí zpracování roční zprávy, která se předkládá krajskému úřadu
 • kontroluje hospodaření s veřejnými prostředky u příspěvkových organizací ve své působnosti
 • vykonává veřejnosprávní kontrolu u žadatelů o veřejnou finanční podporu nebo u příjemců veřejné finanční podpory, kterou jim poskytuje obec
 • vykonává finanční kontrolu hospodaření obce

Související předpisy:

 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů /zákon o finanční kontrole/, v platném znění
 • zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění
 • vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů /zákon o finanční kontrole/

 

GObec

GObec

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Aktuální počasí

dnes, sobota 13. 7. 2024
slabý déšť 25 °C 16 °C
neděle 14. 7. oblačno 28/18 °C
pondělí 15. 7. oblačno 32/21 °C
úterý 16. 7. jasno 29/20 °C

Partneři