Plaveč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Aktuality - Vydání občanského průkazu

-

Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky.

Občan, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, může mít občanský průkaz jen v případě, že o jeho vydání požádá soudem ustanovený opatrovník.

Občanský průkaz je veřejná listina, kterou občan prokazuje své jméno, příjmení, rodné číslo, podobu a státní občanství České republiky, jakož i další údaje v ní zapsané.


Podání žádosti (kdo):

 • občan
 • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let a to nejdříve 60 dnů před dovršením 15 let věku takového občana, nejpozději v den dovršení 15 let jeho věku
 • opatrovník za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům


Převzetí občanského průkazu (kdo):

 • občanský průkaz je povinen převzít občan osobně
 • za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům převezme občanský průkaz opatrovník


Podmínky (občan musí předložit):

 • vyplněnou žádost na předepsaném tiskopisu (nelze použít vytištěný z internetu)
 • doklady potřebné pro ověření údajů na žádosti
 • průkazovou fotografii
 • doklad o zaplacení správního poplatku


Podání žádosti (kde):

 • u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (např. Městský úřad Znojmo)
 • u kteréhokoliv matričního úřadu


Převzetí občanského průkazu (kde):

 • u kteréhokoliv matričního úřadu nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který uvedl v žádosti
 • jinak je povinen občanský průkaz převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který je příslušný k jeho vydání (např. Městský úřad Znojmo pro občany s trvalým pobytem v jeho správním obvodu obce s rozšířenou působností)


Jaké doklady a informace mít s sebou:

 • vyplněnou žádost na předepsaném tiskopisu
 • 1 průkazovou fotografii ze současnosti
 • doklady jimiž se ověřují údaje, které občan uvedl na žádosti: např. dosavadní občanský průkaz, rodný list, oddací list, rozsudek o rozvodu s údajem o nabytí právní moci, potvrzení o občanském průkazu (např. v případě ztráty nebo odcizení dosavadního občanského průkazu), v případě vydání prvního občanského průkazu také doklad o státním občanství tj. osvědčení o státním občanství ČR, nebo platný cestovní pas (pokud nemá tyto doklady, je nutné předložit doklady pro vydání osvědčení o státním občanství tj. rodný list, oddací list rodičů, popř. rodné listy rodičů atd. dle konkrétního případu), doklad o rodném čísle (pokud není uveden na jiném předkládaném dokladu), doklad o získání akademického titulu apod.

Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii. Opatrovník předkládá také svůj občanský průkaz a doklad o ustanovení opatrovníkem.

Kde sehnat potřebný formulář (žádost):

Tiskopisy žádostí jsou k dispozici na všech obecních úřadech obcí s rozšířenou působností (např. Městský úřad Znojmo, odbor správní, Pražská 59, budova Policie ČR, přízemí vlevo) a na všech matričních úřadech.

Poplatky:

Za vydání občanského průkazu za průkaz poškozený, zničený,ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy, anebo vydání občanského průkazu z důvodu zápisu nepovinně zapisovaných údajů, popřípadě z jiného osobního důvodu občana: 100,- Kč

Výměna občanských průkazů bez strojově čitelných údajů za občanské průkazy se strojově čitelnou zónou je od správních poplatků osvobozena.

Vydání nového občanského průkazu při ukončení platnosti, vydání prvního občanského průkazu, vydání OP z důvodu změny povinných údajů je bezplatné.

Správní poplatky se hradí v hotovosti na pokladně.

Lhůty pro vyřízení:

Občanský průkaz bude vydán do 30 dnů od předložení všech dokladů potřebných pro jeho vydání příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. (Městský úřad Znojmo)
 

Datum vložení: 1. 6. 2005 0:00
Datum poslední aktualizace: 16. 11. 2020 20:39
Autor: Super Admin