Plaveč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Aktuality - Hlášení trvalého pobytu

-

Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání.

Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem.


Podání žádosti (kdo):

  • občan nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci
  • za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce, popřípadě pěstoun
  • za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý k jednání ve věci změny místa trvalého pobytu, ohlásí změnu jeho zákonný zástupce

Podmínky:

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

  • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu
  • předložit platný občanský průkaz, u něhož není oddělena jeho vyznačená část (pravý dolní roh) v důsledku změny místa trvalého pobytu
  • doložit vlastnictví k bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu (např. nájemní smlouvu, kupní smlouvu vloženou do katastru nemovitostí, výpis z katastru nemovitostí, který není starší 6 měsíců apod.), anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu; takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím lístku k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho část, nebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu

Jak a kde:

Nutná osobní návštěva na ohlašovně trvalého pobytu.

Ohlašovna - obecní úřad v místě trvalého pobytu


Jaké doklady a informace mít s sebou:

  • platný občanský průkaz, u něhož není v důsledku změny místa trvalého pobytu oddělena jeho vyznačená část (pravý dolní roh) v důsledku změny místa trvalého pobytu. Občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství
  • doklad o vlastnictví domu nebo bytu (například výpis z katastru nemovitostí, který není starší 6 měsíců) nebo doklad o oprávnění užívat byt, obytnou místnost (například nájemní smlouva) anebo úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu, takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho část, nebo je provozovatelem ubytovacího zařízení

Veškeré doklady je třeba předkládat v originále nebo úředně ověřené kopii. Po předložení dokladů občan vyplní a podepíše „Přihlašovací lístek” k trvalému pobytu.

Kde sehnat potřebný formulář (žádost):

Tiskopis přihlašovacího lístku je k dispozici na úřadě

Poplatky:

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu (za osoby uvedené na jednom přihlašovacím lístku) zaplatí občan správní poplatek ve výši 50,- Kč
Od poplatku jsou osvobozeny osoby mladší 15 let. Správní poplatek se hradí v hotovosti na pokladně.

Lhůty pro vyřízení:

Předloží-li občan všechny potřebné doklady, je ohlášení změny místa trvalého pobytu provedeno na počkání. Ohlašovna současně oddělí vyznačenou část občanského průkazu (pravý dolní roh) a občanovi vydá potvrzení o změně místa trvalého pobytu.

Kdo je dalším účastníkem postupu:

Oprávněná osoba, starší 18 let, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho část, nebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se chce občan přihlásit k trvalému pobytu.
 

Datum vložení: 1. 4. 2005 0:00
Datum poslední aktualizace: 16. 11. 2020 20:39
Autor: Super Admin